VIRTUAL RUN FOR WORLD PHARMACISTS DAY 2021

จัดกิจกรรมโดย : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมบริจาคให้กับ : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !

Virtual Run for World Pharmacists Day 2021

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการออกกกำลังกายของบุคลากรในหมู่วิชาชีพเภสัชกรรม

2.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมในการผลักดันเรื่องวันเภสัชกรโลก

3.เพื่อจัดหาทุนให้แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเครือข่ายในการรณณรงค์เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชนในวันเภสัชกรโลก

 

 

แบ่งตามระยะทางของการวิ่งที่เลือก โดยทุกการลงทะเบียนผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง (ตามระยะที่วิ่ง) พร้อมเหรียญรางวัลเมื่อวิ่งครบระยะทางที่ลงทะเบียน

1.ประเภทระยะทาง 50 กิโลเมตร 350 บาท

2.ประเภทระยะทาง 150 กิโลเมตร 450 บาท

3.ประเภทระยะทาง >300 กิโลเมตร 550 บาท

4.ประเภทกิตติมศักดิ์ 1,000 บาท

 

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

1. เสื้อวิ่ง

2. เหรียญวิ่ง

3. e-BIB

4. e-Certificate

 

รูปแบบเสื้อวิ่ง

 

รูปแบบเหรียญวิ่ง

 

รูปแบบ e-BIB

 

รูปแบบ e-Certificate

 

 

 

 

 

ระยะเวลาวิ่งและส่งผลวิ่ง

ระยะการวิ่ง 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 2564 

ส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 2564 
จัดส่งเสื้อวิ่งและเหรียญ รอบแรก 15 ก.ค. 2564 รอบสอง 15 ก.ย. 2564